بررسی وتبادل نظر پیرامون مطالب و موضوعات کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

فصل دوم  :نظام اجتماعي

رديف

متن پرسش هاي تشريحي

درس اول: نقش اجتماعي

1

مفهوم « نقش » را تعريف كرده و سپس با ذكر مثالي شرح دهيد. ص26

2

نقش ها بر چند نوع هستند؟ نام برده ، براي هر يك مثالي ذكر كنيد. ص 27

3

« تكاليف»  را تعريف كنيد، دراين زمينه مثالي بنويسيد. ص27

4

«حقوق» را تعريف كنيد، در اين زمينه مثالي بنويسيد. ص27

درس دوم:  وابستگي متقابل نقش ها

5

مفهوم «وابستگي متقابل نقش ها»را توضيح داده و سپس مثالي ذكر كنيد. ص 29

6

چرا در هر جامعه اي تقسيم كار بوجود مي آيد؟ ص30

7

«هدف » را تعريف كنيد. ص30

8

الگوهاي عمل يا كار هاي خاص هر نقش به چه منظوري انجام

مي شود؟ بطور مختصر بيان كنيد. ص30

9

«آرمان اجتماعي» را تعريف كرده ، چند مثال بياوريد. ص 31

10

«آرمان اجتماعي» در يك جامعه مشخص كننده ،چه امري است؟ ص32

درس سوم:  نظام اجتماعي

11

«اجزاء نظام » را نام ببريد و سپس با ذكر مثالي اين ويژگي ها را توضيح دهيد .  استنباطي صفحه 34

12

«نظام» را تعريف كرده ، مثالي در اين زمينه بياوريد. صفحه 34

13

«اجزاء نظام اجتماعي  » را نام ببريد و سپس با ذكر مثالي اين ويژگي ها را توضيح دهيد. استنباطي صفحه 34

14

«نظام اجتماعي » را تعريف كرده ،مثالي در اين زمينه بياوريد. صفحه 34

درس چهارم: ارتباط نظام هاي  اجتماعي با يك ديگر

15

مفاهيم «نظام اجتماعي كل» و« خرده نظام » را بنويسيد. ص36

16

آثار و نتايج تحقق اهداف نظام اجتماعي كل توسط خرده نظام ها به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد و براي هر يك مثالي ذكر كنيد. صص36-37

17

مفهوم «نظام اجتماعي متعادل» را تعريف كنيد و سپس مثالي بزنيد.ص 38

18

چه هنگامي نظام اجتماعي كل دچار «عدم تعادل» مي شود؟بطور مختصر توضيح داده سپس مثالي بنويسيد. صص38-39

درس پنجم:  نظام اجتماعي وفرد

19

مفاهيم سه گانه مربوط به رابطه فرد با نظام اجتماعي را نام ببريد. صص40-43

20

مفهوم  اجتماع پذيري  را تعريف كنيد و در اين زمينه مثالي ذكركنيد.ص40

21

در صورتي كه فردي در يك كارگاه تراشكاري توسط استادكار خود با اصول وروش هاي تراشكاري آشنا  شود ، اين  آشنايي فرد با روش هاي تراشكاري به چه مفهومي اشاره مي كند؟بطور مختصر با ذكر دليل توضيح دهيد. (استنباطي)

22

مفهوم دروني كردن ارزش ها را بنويسيد و سپس مثالي در اين زمينه بياوريد. ص42

اگر در يك كلاس درس دانش آموزان هنگام ورود معلم از جاي برخاسته وصلوات بفرستندوسلام كنند ، اين عمل جمعي آنان به چه مفهومي اشاره مي كند؟با ذكر دليل توضيح دهيد. (استنباطي )

23

مفهوم كنترل اجتماعي را تعريف كرده ومثالي دراين زمينه بياوريد.ص43

اگر افسرراهنمائي ورانندگي راننده خلافكاري راكه مقررات رانندگي را زير پا گذاشته جريمه كند :   

اين عمل افسر مربوط به چه مفهومي اشاره مي كند؟

2)چرا اين افسر اقدام به جريمه مي كند؟  (استنباطي)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان ۱۳۸۶ساعت 20:3  توسط ابوالفضل کنعانی  |